Problemy związane z tokiem studiów

Dziekani i prodziekani ds. studenckich

W większości spraw związanych z tokiem Twoich studiów możesz zwrócić się do prodziekana ds. studenckich albo do innego przedstawiciela władz wydziału.

Samorząd Studentów

Samorząd Studentów UJ jest jedynym reprezentantem wszystkich studentów naszej uczelni. Zajmuje się indywidualnymi i zbiorowymi prawami studentów, występuje w roli Rzecznika Praw Studenta. W Samorządzie Studentów działają tzw. "Wydziałówki", skupiające studentów Twojego Wydziału, a także 7 stałych uczelnianych komisji: dydaktyczna, ekonomiczna, informacyjna, kultury, organizacyjna, prawna, zagraniczna. Możesz skontaktować się z ich przedstawicielami: 

  • uważasz, że Twoje prawa studenta zostały naruszone, w Twojej jednostce dydaktycznej nie jest przestrzegany Regulamin Studiów, zwróć się do przedstawicielki albo przedstawiciela Komisji Dydaktycznej
  • skontaktuj się z przedstawicielką/ przedstawicielem Komisji Ekonomicznej, jeśli nie wiesz czy przysługuje Ci miejsce w domu studenckim, w jaki sposób złożyć wniosek i jakie dokumenty przedłożyć
  • jeżeli napotkasz problem z Twoim wyjazdem stypendialnym,skontaktuj się z wydziałowym koordynatorem Komisji Zagranicznej

Towarzystwo Doktorantów

Towarzystwo Doktorantów jest jedynym reprezentantem doktorantów naszej uczelni. Zajmuje się prawami doktorantów, ich sprawami bytowymi itd. Możesz skontaktować się z przedstawicielem Twojego wydziału albo instytutu we wszystkich sprawach związanych z tokiem studiów.

Jakość kształcenia

Jeśli masz uwagi dotyczące jakości kształcenia w Twojej jednostce dydaktycznej, weź udział w akcjach ankietowych realizowanych przez Zespół ds. analiz jakości kształcenia (ocena zajęć dydaktycznych, ocena pracy administracji, Barometr Satysfakcji Studenckiej) . Możesz się także zwrócić się do wydziałowych pełnomocników ds. ewaluacji jakości kształcenia.  

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ

Ze wsparcia DON mogą skorzystać studenci niepełnosprawni (niewidzący lub słabowidzący, niepełnosprawni ruchowo, niesłyszący lub słabo słyszący), ale także osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub z zaburzeniami psychicznymi. Skontaktuj się z konsultantką/ konsultantem DON, jeśli Twoje problemy zdrowotne utrudniają Ci funkcjonowanie na uczelni(na przykład cierpisz na depresję, anoreksję, bulimię itd.), a w szczególności zaliczanie kolejnych etapów studiów. Jeśli masz wątpliwości czy Twoja sytuacja pozwala na skorzystanie z pomocy DON, umów się na spotkanie z konsultantką/ konsultantem Działu.

Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych UJ

Prorektor ds. dydaktyki

Prorektor ds. dydaktyki odpowiada za wszystkie sprawy związane ze studiami, a w szczególności za tok studiów, studia doktoranckie, programy nauczania. Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych, Biuro Karier, Dział Nauczania - to między innymi jednostki podlegające Prorektorowi ds. dydaktyki. Z prorektorem UJ ds. dydaktyki współpracują Samorząd Studentów, Towarzystwo Doktorantów i Koła Naukowe. Pamiętaj, że w pierwszej kolejności powinnaś/ powinieneś się zwrócić z Twoją sprawą do odpowiedniej jednostki merytorycznej, która współpracuje z Prorektorem albo mu podlega.