Instytucje państwowe zajmujące się przeciwdziałaniem dyskryminacji

Rzecznik Praw Obywatelskich

Na podstawie ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania wykonywanie zadań dotyczących realizacji zasady równego traktowania powierzono - obok Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania - Rzecznikowi Praw Obywatelskich. 

RPO jako organ ds. równego traktowania 

Kompetencje RPO

Zadania RPO

Przeciw nienawiści i rasizmowi

 

MATERIAŁY ZE STRONY RPO:

Rzecznik Praw Obywatelskich

RPO jako niezależny organ równego traktowania (ENG)

RPO jako niezależny organ równego traktowania (PL)

Twój obrońca - Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

Do głównych zadań Pełnomocnika należą: koordynacja działań międzyresortowych w zakresie równego traktowania, przeciwdziałanie dyskryminacji, realizacja zasady równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Kompetencje Pełnomocnika

Biuro Pełnomocnika

Kontakt